ابزار لازم جهت سرویس و تعمیرات ماکروفر

ابزار لازم جهت سرویس و تعمیرات ماکروفر

در این مطلب به ابزار لازم جهت سرویس و تعمیرات ماکروفر می پردازیم :

ابزار لازم جهت سرویس و تعمیرات ماکروفر

ابزار ھای مورد نیاز و تجھیزات آزمایش مایکروفرها

برای سرویس کردن و تعمیرات مشکلات کوچک در مایکروفر ھا شما ابزار بسیار ساده ای لازم دارید. بیشتر این ابزارھا در خانه ھا و یا گاراژ ھا پیدا می شوند. دستگاه ھای وی اُ  vtvm ام و ولتمر لوله خلا نیاز دارند،تا به صورت مداوم چک شوند و ولتاژ قطعات زیادی نیز باید چک شوند. برای ولتاژ دقیق و خوانایی سریع یک ولت متر صنعتی می تواند کار ساز باشد.

اکثر تجھیزاتی که شما نیاز دارید در فروشگاه ھای تلویزیونی معمولی نیز پیدا می شوند. تعدادی ابزار و تجھیزات تستر بیشتری در ادامه ی این سایت نام برده خواهد شد و توضیح داده خواهد شد. این آزمایش ھا و تست ھا انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که عدم وجود نشتی مایکروفر، باعث ایجاد خسارات احتمالی برای صاحب مایکروفر نمی شود.

تعدادی تستر برای نشتی گرفتن توسط صنعتگران پیشنھاد می شود که ناردا m 8100 ، ناردا 8200 ، ھالیدی 1500 و سیمپسون 380 ھستند،که میتوانید آنھا را از مغازه ھای الکتریکی تھیه کنید.

لیست ابزارھا و تسترھای مایکروفر

1. ابزارھای دستی ضروری

2. یورکس و پیچ گوشتی ستاره ای dmm

vom  .3

4. تستر نشتی مایکروفر

scr  .5 تیریتر و تستر

6. مغناطیس

7. تستر خازن

8. محافظ فیوز

9. لامپ تست

(ھمیشه نشتی مایکروفر را با تستر مناسب 2.1 نشتی چک کنید.)

ابزار لازم و تسترھا

مایکروفر تنھا با چند ابزار دستی و یک DMM تعمیر می شود. برای یک سرویس سریع و کارآمد یک مغناطیس با یک تستر تیریتر و یک محافظ فیوز وصل کنید. پس از تعمیرات مایکروفر، تست نشتی مایکروفر را با یک دستگاه تستر نشتی مناسب،امتحان کنید.

ھشدارھای لازم برای مایکروفر پاناسونیک

مایکروفر(مایکروویو) را با در باز راه اندازی نکنید. قبل از فعال سازی مگنترون یا دیگر قطعات مایکروفر، بررسی ھای ایمنی زیر را در تمام مایکروفرھایی که سرویس می شوند، انجام دھید و تعمیرات را در صورت لزوم انجام دھید :

1. عملیات متصل کردن

2. بسته شدن مناسب در

3. مھر و موم کردن و آب بندی کردن سطوح(جرقه زدن ھا، از بین بردن و دیگر آسیبھای ممکن)

4. آسیبھای وارد شده به لبه ھا و لوله ھا و خمیدگی آنھا

5. شواھدی از حذف وسایل یا سوء استفاده از آنھا

قبل از زدن دکمه ی روشن مایکروفر برای ھر آزمایش سرویس یا بررسی در داخل مایکروفر باید بخش مولد، مگنترون،موجبر و *مخزن داخلی مایکروفر، کلیت اجزا و تمام اتصالات را بررسی کنید.

قبل از تحویل مایکروفر به صاحب آن ھر معیوبیتی یا ھر اشتباھی در تنظیمات اجزا در اتصالات، مانیتور، آببندی کردن در و سیستم ھای انتقالی باید تعمیر شوند و جا سازی شوند و یا مطابق با دستور العمل ھایی که در بخش سرویس کتابچه ی راھنمای مایکروفر توضیح داده شده است، باید تنظیم شوند.

تست نشتی مایکروفر برای تایید انطباق با استانداردھای عملکرد فدرال، باید قبل از تحویل به دارنده در ھر مایکروفر انجام شود. اگر شیشه ی در شکسته است برای تست کردن مایکروفر ھیچ زحمتی به خود ندھید.

ابزار لازم جهت سرویس و تعمیرات ماکروفر ابزار لازم جهت سرویس و تعمیرات ماکروفر ابزار لازم جهت سرویس و تعمیرات ماکروفر ابزار لازم جهت سرویس و تعمیرات ماکروفر

اتصال تستر ھای مایکروفر

1. اغلب تولید کننده ھای دستگاه ھای مایکروفر به تکنسین ھا(تعمیرکاران مایکروفر) ھشدار می دھند، که از ولت متر ھای معمولی برای اندازه گیری ولتاژ در مایکروفر ھا استفاده نکنند.

2. مغناطیس تنھا وسیله ای است که شما باید برای اندازه گیری ولتاژ و تست ھای دقیق استفاده کنید.از ولت متر 400 باشد.

3. ولتاژ رشته ھای سیمی را با Vdc استفاده نکنید مگر آنکه آزمایش بیشتر از ولت متر ھای کوچک اندازه گیری نکنید، چرا که رشته سیم ھا دارای بالاترین میزان dc پتانسیل ولتاژ ھستند متصل شده است. (HV 2.2 ھرگز رشته یا ولتاژ ھیتر را با سیم پیچ ھیتر که به سیم پیچ اندازه گیری نکنید.)

4. زمانی که ولتاژ را مورد آزمایش قرار می دھید ھمه ی تست متر ھا به مدار ھدایت می شود.

5. اگر اجزایی به صورت موقت باید اضافه شوند یا موقتا تعویض می گردند، آنھا را در دستھایتان نگه ندارید.

6. ھنگامی که مایکروفر کار میکند دستھایتان را خارج از دستگاه نگه دارید.

7. زمانی که نزدیک مغناطیس ھستید و یا می خواھید که مغناطیس را جا سازی کنید ساعت مچی خود را باز کنید.

8. افرادی که در قلب خود دستگاه ھای ضربان ساز دارند باید قبل از تعمیر ماکروفر با پزشک قلب خود مشورت کنند.

9. لازم است که در طول تعمیرات یک لیوان آب تقریبا 120 گرمی را در داخل مایکروفر قرار دھید.

ابزار دستی ضروری تعمیر مایکروفر

اگرچه احتمالا اکثر تکنسین ھای نصب و تعمیرات لوازم خانگی ابزار دستی ضروری را برای تعمیر مایکروفر دارند، در اینجا به بعضی از آنھا اشاره شده است و توضیحی مختصر از آنھا ارائه شده است.

یک سرویس از انواع پیچ گوشتی ھا، آچارھا، انبر ھا، لامپ تست و کابل ھای دست ساز لازم است. کمک می کنند تا اجزای کوچک باز شوند و یا اتصال یابند. مغناطیس DMM وVOM معیوب، خازن، مگنترون و ولتاژ پایین و بالا را در مدار مایکروفر HV به سرعت دیود، تشخیص می دھد.

محافظ مدار ابزار دیگری است که فیوز و مدار ھای دیگر خدمت رسان را در مایکروفر جاسازی می کند. DMM و VOM ، 2.3 ابزار ھای دستی ضروری. (ضروری ھستند تا مایکروفر تعمیر شود. برای افزایش سرعت کار از ابزار تست مغناطیس و محافظ مدار استفاده کنید.)

1. پیچ گوشتی ھا

در ھمه ی خانه ھا و مغازه ھا انواعی از پیچ گوشتی یافت می شود. شما دو پیچ گوشتی فیلیپس بزرگ و کوچک لازم دارید. پیچ گوشتی فیلیپس بزرگ برای باز کردن پیچ ھای سر سختی که قاب پشتی را نگه داشته اند، استفاده می شود. پیچ ھای نیکل اندود اغلب با پیچ گوشتی ھای برقی پیچ شده اند که معمولا باز کردنشان دشوار است.

دو نوع پیچ گوشتی در سایز ھای معمولی بسیار کارآمد ھستند تا اجزای بسیاری را باز کنند و قطعاتی کھ بر روی شاسی فلزی پیچ شده اند را بالا بیاورند. دو پیچ گوشتی بلند که HV کھ عایق شده اند را انتخاب کنید تا بتوانید خازن ھای را خارج سازید.

دو لبه ی پیچ گوشتی را در ترمینال ھای خازن فرو کنید. دو لبه در تنگنا باھم قرار دھید تا ھمانند یک اھرم خازن را خارج سازید. یک جفت پیچ گوشتی کوچک و کوتاه زمانی کار ساز ھستند، که در گوشه ھای تنگ و باریک بخواھید پیچ ھای فلزی ای که محکم بسته شده اند را باز کنید یا ببندید.

بعضی از LHSTix مایکروفرھا به پیچ گوشتی ھای خاصی مانند پیچ گوشتی یورکس یا پیچ گوشتی نیاز دارد، تا بتوان سیم برق ھا و دیگر قطعات را خارج ساخت. مجموعه ای از آچار می تواند باز و بسته کردن قطعات زیادی را سرعت بخشد. پکی از آچارھا نیز زمانی که ترنسفرھای بزرگ برقی و مونتاژ موتور صفحه گردون را جداسازی می کنید، بسیار مفید واقع می شوند.

یک آچار ھلالی شکل می تواند کار تمام آچارھایی که در دسترس نیستند را نیز انجام بدھد و برای باز کردن شفت ھا و دستگیره ھا ھمه ی آچارھای آلن را داشته باشید. یک جفت انبر معمولی در خیلی از مواقع برای تعمیرات و نصب مایکروفر استفاده می شود.

انبر دم باریک نیز زمانی که می خواھید کابل ھایی را لحیم کاری کنید یا بخش ھای بسیاری را سیم کشی کنید، بسیار کارساز است. یک جفت انبر دم باریک و سیم چین تھیه کنید تا بتوانید اتصالات را انجام دھید یا بتوانید سیم ھا و کابل ھا را از اجزای جا سازی شده قطع کنید.

آھن لحیم کاری معمولی 100 واتی یا اسلحھ لحیم کاری 150 واتی برای اتصالات ترمینال ھا تھیه کنید. کابل ھا و سیم ھای بزرگ حرارت بیشتری از کابل ھا و سیم ھایی که در شاسی ھای تلوزیون است لازم دارد.

در مایکروفرھا ممکن است شما سیم ھا بسیار پیچ در پیچ بیابید اما بسیاری از آنھا باید لحیم کاری شوند. یک آھن لحیم کاری کوچک که ولتاژ کمی نیاز دارد. ھنگامی که بر روی برد ھای کنترل کننده کار می کنید بسیار کارآمد خواھد بود.

2. پیچ و مھره ھا و آچارھا

شما ممکن است با تعدادی مھره که در بعضی قطعات یا در بالای پوشش مایکروفر تعبیه شده اند و محکم بسته شده اند برخورد کنید. در مایکروفرھای جدید برای خارج کردن پیچ ھای مھر و موم شده باید از یورکس ھا و پیچ گوشتی ھای ستاره ای و پیچ گوشتی ھا استفاده کرد.

بیشتر این پیچ ھا با دریل و پیچ گوشتی ھای برقی بستھ شده اند که خارج کردن این پیچ ھا دشوار است. مطمئن باشید که سایز پیچ گوشتی ھا و یورکس ھا و پیچ گوشتی ھای ستاره ای را به درستی انتخاب کرده اید، تا سر پیچ ھا خرده نرود و یا ھرز نشوند. اکثر تولید کنندگان لیستی از اندازه ھا و سایز ھای استفاده شده، در مایکروفرھایشان را در بخش تعمیرات و نصب نوشته ھای خود تھیه کرده اند.

3. پانچ کننده ھا

پانچ کننده ھا ابزار ھای دستی چند کاره ھستند که کار کردن با آنھا بسیار ساده است. آنھا می برند، چاک می دھند و پانچ می کنند و گاھی ھمانند پیچ برش کوچک عمل می کنند. ابزار ھای پانچ کننده ی سنگین و بزرگ این عملیات ھا را بر روی مواردی که با پانچ کننده ھای اشتعالی قبل زده شده اند، انجام می دھد.به عبارت دیگر اگر از قبل از پانچ کننده ھای اشتعالی استفاده کرده باشند، از پانچ کننده ھای سنگین استفاده می شود.

4. ابزارھای دست ساز

3 یا 4 دست از سیم رابط ھای سوسماری تھیه کنید. این کابل ھای سوسماری را می توانید، از مغازه ھای الکترونیکی خریداری کنید. ھمچنین شما می توانید به راحتی سوسماری ھا را به یک سیم انعطاف پذیر تقریبا 30 ساتی متری لحیم کنید و این سیم رابط ھای سوسماری را خودتان بسازید. انتھای این کابل ھا باید به نوعی روکش پلاستیک متصل شود تا زمانی که در تنگناھا کار میکنید و آنھا کشیده می شوند پاره نشوند. این کابل ھا زمانی مفید ھستند که بخواھید سوئیچ ھای داخلی را اتصال دھید و یا موقتا (بخواھید قطعاتی را به مدار متصل کنید.(شکل 2.5 2.4 پانچ کننده ی دستی ابزاری است برای اتصل دادن سریع سیم ھا) )

یک عدد پیچ گوشتی که ترجیحا فیلیپس است و تیغه ی بلندی دارد را به یک کابل تقریبا 60 سانتی متری، که انتھای آن به یک سوسماری متصل است لحیم کنید. تکنسین ھا می توانند HV از این وسیله برای متصل کردن خازن به پایه شاسی استفاده کنند. سری سوسماری را به یک پایه ی خوب متصل دھید و تیغه ی پیچ گوشتی را به دو ترمینال خازن وصل کنید. ابزار زمینی نیز برای تخلیه ی ھر ولتاژی در ترمینال ھا ی رشته ای از لوله ی مغناطیس قبل از خارج کردن لوله معیوب استفاده می شود.

ایران ماکرو به عنوان تعمیرگاه مجاز و تخصصی انواع مایکروفر آماده ی خدمات رسانی به شما عزیزان می باشد. به طور کلی در صورت استفاده درست از مایکروفر(مایکروویو) خود و عدم وقوع خرابی بر اثر نوسانات برق،لازم نیست که نگران ایجاد مشکلی در نحوه ی کارکرد مایکروفر خود باشید اما در صورتی که مشکلی جدی برای مایکروفر شما ایجاد شد، به راحتی و تنها از طریق یک تماس با مجموعه ی دیبا سرویس می توانید از خدمات لازم بهره مند شوید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت − 6 =