چگونگی ایجاد جریان برق درون مایکروفر

چگونگی ایجاد جریان برق درون مایکروفر

در اینجا قصد داریم به چگونگی ایجاد جریان برق درون مایکروفر بپردازیم :

چگونگی ایجاد جریان برق درون مایکروفر

چگونه یک محدوده الکترواستاتیک آلترناتیو به وجود می‌آید.

به وجود آمدن یک محدوده الکترواستاتیک آلترناتیو می‌تواند به وسیله مطالعه تولید جریان آلترناتیو که مشخصاً به عنوان مبدأ تولیدکننده برق خانگی شناخته شده توضیح داده می شود. جریان آلترناتیو (ac) در میان مدار رزونانس می‌باشد، که شامل کویل سیمی و یک خازن می‌باشد. کویل و خازن هر دو به شکل های مختلف انرژی را ذخیره می‌نماید. وقتی که آنها به یکدیگر و به یک مبدأ انرژی متصل می‌گردند یک جریان آلترناتیو به وجود می‌آید. شما در قسمت های بعدی خواهید دید که چگونه این اتفاق می‌افتد.

چگونه کویل در محدوده مغناطیسی انرژی را ذخیره می‌کند.

یک کویل سیمی که جریان برق را حمل می‌کند در اطراف کویل یک محدوده مغناطیسی به وجود می‌آورد این محدوده درست مثل آهن ربای دائمی در پایانه های متضاد کویل دارای قطب شمالی و قطب جنوبی می‌باشد. اگر مسیر جریان در میان کویل برعکس گردد مسیر محدوده مغناطیسی هم به همچنین برعکس می‌گردد. اگر مبدأ تولید ولتاژ که تأمین کننده جریان برقی می‌باشد قطع گردد، محدوده مغناطیسی در اطراف کویل فرو می‌ریزد. این فروریختگی محدوده یک ولتاژ را در کویل به وجود می‌آورد که برای مدتی کوتاه امتداد جریان را در همان جهت نگه می‌دارد. به این ترتیب، انرژی ذخیره شده در محدوده مغناطیسی به مدار بر می‌گردد. این قابلیت کویل برای ذخیره انرژی اندوکتانس نامیده می‌شود.

چگونه یک خازن شارژ الکتریکی را ذخیره می‌کند؟

یک خازن معمولی ساخته شده است از دو ورقه فلزی که به یکدیگر نزدیک می‌باشند اما به وسیله هوا، کاغذ، روغن، دیگر مواد غیر رسانا جدا گردیده اند. اگر این دو ورقه متصل گردند به ترمینال های یک باطری و یا دیگر مبدأ انرژی ورقه های خازن شارژ می‌گردد با الکترون های منفی بر روی یک صفحه و شارژ مثبت بر روی صفحه دیگر. وقتی که اتصال به باطری و دیگر مبدأ ولتاژ برعکس می‌شود، الکترون ها در میان مدار خارجی به حرکت در می‌آیند تا زمانی که قطبیت شارژها بر روی خازن برعکس گردد. جریان در میان مدار خارجی مورد استفاده واقع می‌شود تا یک جریان آلترناتیو را به وجود آورد.

زمانی که کویل و خازن به طور موازی متصل گردند.

وقتی که یک کویل و خازن به طور موازی متصل گردند، انرژی در یک لحظه در کویل شارژی ذخیره می‌گردد. پس با جریان در محدوده مغناطیسی در اطراف کویل ذخیره می‌گردد و شروع می‌کند به جریان دادن الکترون ها در نقطه پایانی دیگر صفحه خازن برای شارژ نمودن خازن، اما در قطبیت تضاد این عملکرد کویل و خازن در قسمت ولتاژ بالای مایکروویو(مایکروفر) مشاهده می‌گردد. این سیکل تا زمانی که انرژی به مدار می‌رسد ادامه پیدا می‌کند.

مدارهای ولتاژ بالا

اجزاء مورد عملکرد از ترانسفورمر ولتاژ بالا می‌توانند قسمتی از مدار ولتاژ بالا تلقی گردند. ولتاژ پائین ac برق اعمال می‌گردد بر سیم پیچی اولیه ترانسفورمر ولتاژ بالا، ولتاژ بالای ac از سیم پیچی ثانویه از ترانسفورمر به وجود می‌آورد یک شبکه دوبل کننده ولتاژ را با خازن ولتاژ بالا و همچنین دیود.

شما عزیزان می توانید جهت تعمیرات مایكروفر خود با تعمیرگاه ایران ماکرو تماس حاصل فرمایید.